English

Privacy

Ineke Westeneng, Fidelitas Psychologie, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:


 • - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • - Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Ineke Westeneng is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


 • - Administratief;
 • - Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


 • - De behandelovereenkomst.


De wet WGBO en de beroepscode van mijn beroepsvereniging NIP verplichten mij tot het bijhouden van een dossier, een bewaartermijn en beroepsgeheim.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraag ik de volgende persoonsgegevens van u:


 • - Voornaam;
 • - Tussenvoegsel;
 • - Achternaam;
 • - Telefoonnummer;
 • - E-mailadres;
 • - Geslacht
 • - Gegevens over gezondheid.
 • - Gegevens van de huisarts
 • - BSN nummer
 • - Paspoortnummer
 • - zorgverzekeringsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


 • - Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:


 • - Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • - Het verzorgen van de (financiële) administratie;


Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming geeft.


Buiten de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


 • - Ik hanteer een inlogcode op mijn laptop;
 • - Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!


Contactgegevens

Fidelitas Psychologie Ineke Westeneng Paradijslaan 30 5611 KN Eindhoven 06-20160012 c.westeneng@extenzo.nu